Guangzhou tourist & subway maps

Free printable Guangzhou maps (right-click to enlarge or print):


View China Mike’s Hong Kong map in a larger map

Guangdong Province, China (Hongkong, Shenzhen, Guangzhou, etc)

Guangzhou tourist map (major attractions, hotels, restaurants)

Guangzhou subway map (metro system 2010-2011)

Guangzhou subway map (overlay with physical map) 2010-2011

Guangzhou street map (main city center with subway, attractions, hotels etc)
Return to China Travel Maps

Return to China Mike’s travel guide Home Page